Yukarı Çık

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

FGSD Spor Organizasyon Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ("FGSD") olarak kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Uygulamamızı kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)ile uyumlu bir şekilde ve Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddeleri çerçevesinde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, FGSD tarafından yönetilmekte Fgsd Footgolf isimli uygulamanın(“Uygulama”) kullanımı sırasında Uygulama Kullanıcıları/Üyeleri (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından FGSD ile paylaşılan veya Uygulama'nın kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektedir.

VERİ SORUMLUSU

FGSD, Kanun’un 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

 • Kimlik Bilgisi : Ad, soyad
 • İletişim Bilgisi : İletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, adres )”
 • Üye bilgisi: Üyelik bilgisi, Üyelik ID numarası,
 • Üye İşlem Bilgisi : Uygulama'ya en son giriş tarihi, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi : FGSD ve Veri Sahibi’nin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Uygulama şifre ve parola gibi bilgiler)
 • Risk Yönetimi Bilgisi: FGSD’nin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi)
 • Pazarlama Bilgisi : İlgili kişinin verdiği ticari elektronik iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi : Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ilgili kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği kullanım koşulları ve FGSD tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : FGSD’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar vs. )
 • Görsel ve İşitsel Veri : Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)
 • Uygulama'da yayınladığınız veya Uygulama’da başka bir şekilde paylaştığınız “Kullanıcı İçeriği”

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

FGSD, kişisel verilerinizi her zaman Kanun’un 5. ve 6’ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak ve/veya açık rıza vermiş olmanız halinde kişisel verilerinizi Uygulama'yı kullandığınızda, Uygulama'ya kayıt olduğunuzda, Uygulama'da yer alan herhangi bir formu doldurduğunuzda, bilgi eklediğinizde, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, çerezler aracılığıyla, bizimle iletişime geçtiğinizde, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.


Kanun’un 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

FGSD tarafında, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel veriler,

 • Uygulama'ya kayıt ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Veri sahibinin sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, sistem hatalarının tespit edilmesi,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Uygulama üzerinden yapılan tercihlerin, deneyimlerin, eleştiri/önerilerin analiz edilmesi, bu analizlere dayanarak pazarlama stratejilerinin oluşturulması,
 • Uygulamanın ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerin planlanması,
 • Reklam / kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

FGSD kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 • İş ortaklarımız ve doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ile,
 • Uygulama'da reklam verenler ile,
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız Uygulama ortağı kurum, kuruluşlarla
 • Veri Sahibinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda tercih, beğeni ve alışkanlıkları gözlemlenerek kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarla,
 • Uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla,
 • Olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile,
 • Daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla,
 • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan iletişim bilgileri kanalı ile FGSD'ye iletebilecektir. FGSD yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

FGSD kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

Uygulama'da, FGSD’nin kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu/işlettiği başka web siteleri ve/veya başka içeriklere verilmesi halinde FGSD başka web siteleri gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

FGSD, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde FGSD'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı: FGSD Spor Organizasyon Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi Adres: Osmanağa Mah. Reşitefendi Sk. Ak İş Hanı Blok No:34-36 İç Kapı No: 14 Kadıköy/İSTANBUL
Kayıtlı Elektronik Posta:
Telefon No:
Sorumlu Kişi: