Yukarı Çık

Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") ; Osmanağa Mah. Reşitefendi Sk. Ak İş Hanı Blok No:34-36 İç Kapı No: 14 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim FGSD Spor Organizasyon Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ("FGSD") ile FGSD'ye ait Fgsd Footgolf mobil Uygulamasına üye olmak için işbu Sözleşme'ye ve Uygulamada yer alan şartlar ve kurallara onay veren üye (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2. FGSD ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2.TANIMLAR

Uygulama: Fgsd Footgolf isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Hizmet: Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla FGSD ya da FGSD’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: FGSD ile akdettiği işbu Sözleşme kapsamında Uygulama'ya üye olan ve Uygulamadan ve FGSD tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder

Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullancı'nın Uygulama'dan ve Uygulama'daki Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği ve Kullanıcı'nın yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaşabildiği Kullanıcı'ya özel sayfayı ifade eder.

Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı'nın hesabını yönetim sayfası, Uygulama'ya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcı'nın bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

Mesaj: FGSD’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların FGSD tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

İçerik: Uygulama'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, metin, resim, tasarım, marka, ikon, görsel veya işitsel vb. imgeler, video klip, logo, knowhow, tasarım, katalog, dosya, arayüz, liste, data, kodlar, slogan ve diğer işaret, sayfa düzeni, vb. her türlü unsur.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; FGSD’nin sahip olduğu Fgsd Footgolf isimli mobil uygulamasından ve/veya Uygulama üzerinde FGSD ya da FGSD’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den Kullanıcı'ların faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin FGSD tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve Türk hukukuna uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1.Kullanıcılık statüsünün kazanılması için, Uygulama’nın ilgili bölümünden işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanarak, üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun FGSD tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ile Kullanıcılık statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.

4.2. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, FGSD’nin ve Uygulama’nın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Uygulama’ya üye olabilmek için reşit olmak , tüzel kişi için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve FGSD tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi FGSD tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular üyelik işlemlerini tamamlamış olsa dahi Kullanıcılığın doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.4. Kullanıcı'nın Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası’na erişmek ve Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya FGSD’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Kullanıcı'ya ait olacaktır. Kullanıcı'nın bu yükümlülüğünü ihlali sonucu FGSD’nin herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut FGSD aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğradığı tüm zararı Kullanıcı'ya rücu edebilecektir

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerine, Uygulama’da belirtilen tüm koşullara, yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi ve işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı'yı bağlayacak olup FGSD’nin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.2. FGSD, Uygulamada yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir video, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır

5.3. Uygulama, FGSD’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya içeriklere bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantı veya referanslar bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Kullanıcı, FGSD’nin bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt

5.4. FGSD, Uygulama içeriğini değiştirme, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Uygulama'da kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. FGSD, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. FGSD tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan FGSD sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.5.FGSD, Kullanıcı'nın Uygulama'yı işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullandığını ve/veya Uygulama’da belirtilen koşullara aykırı hareket ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde, Kullanıcı'nın Uygulama’nın tamamı ve/veya bir bölümünü kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme, üyeliği askıya alma hakkında sahiptir

5.6. Kullanıcı, FGSD’nin yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı'lara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.7. Kullanıcı, Uygulama dâhilinde FGSD'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını, yüklenen bilgi ve içeriklerin karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı'nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

5.8.Kullanıcı, Uygulama'yı kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak ve diğer Kullanıcı'ların kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.9.Kullanıcı, Uygulama'nın veya Uygulama'ya bağlı sistem veya ağ altyapısının savunmasızlığını incelememeyi, denememeyi, yük getirmemeyi, taramamayı, test etmemeyi, güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi, Uygulama'nın veya Uygulama üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin usulüne uygun çalışmasını engellememeyi kabul eder. Kullanıcı, Uygulama'nın herhangi Kullanıcı'sına ait bilgileri takip etmez ve güvenli kullanımını engellemez, Uygulama'nın veya Uygulama'ya bağlı herhangi bir sistemin herhangi bir kısmı veya özelliğine hackleme, parola çözme veya diğer yasadışı veya yetkisiz araçlar yoluyla yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmaz.

5.10. Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, videoları, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.11. Kullanıcı, Uygulama'da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Uygulama'ya teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Uygulama'ya sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla FGSD tarafından talep edilen önlemleri derhal alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Kullanıcı, Uygulama veya İçerik'in tamamına veya bir kısmına veya Uygulama ile bağlantılı sistem veya ağlara, FGSD veya Kullanıcı'ların sunucularına, Uygulama üzerinde sunulan herhangi bir servise; erişmek, elde etmek, kopyalamak, izlemek, sorgulamak, çoğaltmak veya atlamak, veya Uygulama üzerinden verilmeyen herhangi bir yolla bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla bir otomatik cihaz, program, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel proses, gereç kullanmayacaktır.

5.13. FGSD, Uygulama'da verilen hizmetin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler yaşanmayacağına dair hiçbir surette garanti vermemektedir. FGSD özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, FGSD'den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Uygulamaya erişimden, Uygulamada yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun FGSD, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya Uygulama hizmetlerini hazırlayan kişilerin sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. FGSD gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir

5.15. FGSD, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, FGSD tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

5.16.FGSD, Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.17. FGSD, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Uygulama'nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FGSD’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.18.FGSD, Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'nin akdedilmesi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. FGSD, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Kullanıcı, kendine ait bilgilerin FGSD tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermekte olup bu sebeple FGSD’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.19.Kullanıcı, FGSD’nin kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.20.FGSD, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabilir

5.21.FGSD’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile FGSD’nin Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

6.1.Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. FGSD gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, FGSD belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

6.2.Söz konusu Sözleşme değişiklikleri FGSD tarafından; (I) Kullanıcı'nın Uygulama'ya üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (II) Uygulama'da yayınlanması, yollarından biriyle yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir

6.3.Şüpheye mahal vermemek adına, FGSD Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Kullanıcı'ya bildirmekle yükümlü değildir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir Sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, , yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, FGSD 'nin kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir Sebep sayılan tüm haller, FGSD 'nin işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, FGSD ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. . Kullanıcı bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek FGSD'den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT

8.1.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

8.2.Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Uygulamada ilan edilen kurallarına uyulmaması sebebiyle FGSD’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini FGSD’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, FGSD’nin söz konusu hakkını kullanması FGSD’nin Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve FGSD Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1.Fgsd Footgolf markası ve logosu, Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bunlara ilişkin olarak FGSD tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile FGSD’nin mülkiyetindedir.

9.2.Kullanıcı, FGSD 'nin izni olmaksızın Uygulama ve/veya İçerik'in tamamı ya da bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez veya revize ederek, ekleme yaparak ya da bir kısmını değiştirerek farklı bir biçimde kullanamaz, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FGSD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete giremez veya benzeri bir faaliyet yapamaz.

9.3.Kullanıcı, FGSD 'nin ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

FGSD, Kullanıcı'nın Uygulama’da sunulan hizmetler’den yararlanabilmek için Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. FGSD, bu kapsamda Kullanıcı'nın sağladığı kişisel verileri Uygulama’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Uygulama’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır.

11. SÖZLEŞMENİN DEVRİ :

Kullanıcı, FGSD’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

12. SÖZLEŞMESİ'NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. TADİL VE FERAGAT;

Taraflar'dan birinin Kullanıcı Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

14. TEBLİGAT ADRESLERİ

14.1.Kullanıcıların, FGSD'ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

14.2.Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

15. TARAFLARIN İLİŞKİSİ

Sözleşme’nin her bir tarafı birbirinden bağımsız olup, İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, işçi-işveren ilişki, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ:

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda FGSD’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile FGSD veya FGSD 'nin hizmet sağlayıcılarının/alt hizmet sağlayıcılarının veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'u anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

17. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

18. YÜRÜRLÜK

18.1.Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder

18.2.İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

18.3.İşbu Sözleşme 18 (onsekiz) maddeden oluşmakta olup, Kullanıcının sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur